Kevin Nolan, Thomas Truax, The Revelator Orchestra & Al Doyle @ The Workman’s Club

Who: Kevin Nolan

Support: Al Doyle, The Revelator Orchestra, Thomas Truax

When: 17 April 2015 - 7:00 pm

Where: The Workman's Club (see map)

How much: €5

Lineup: Kevin Nolan, Thomas Truax, The Revelator Orchestra & Al DoyleSee also: Upcoming gigs at The Workman's Club